Časté otázky

VAŠE OTÁZKY

Bungalov je ideálnym pre mladé rodiny ako aj pre starých ľudí nakoľko sa tu nenachádza schodisko. Plus pri bungalove predstavuje aj absencia schodov, čo ocenia hlavne invalidi, seniori a v neposlednom rade aj malé deti, kde zaniká možnosť pádu a vzniku úrazu. Bungalov je tiež omnoho jednoduchšie následne pripraviť na bezbariérovosť, takže je akýmsi riešením o krok dopredu. Pokiaľ je rodina početnejšia, vo viacposchodovom dome dochádza jednoduchšie k takej organizácii a k takému usporiadaniu, aby bolo zabezpečené súkromie každého užívateľa domu. V bungalove sú možnosti dispozičného delenia priestoru na dennú a nočnú zónu náročnejšie, hoci, ako sa môžete presvedčiť aj na základe nášho portfólia, tiež zvládnuteľné na veľmi dobrej úrovni. Riešením je napríklad situovanie dennej zóny na opačný koniec domu ako zóny nočnej. Každému vyhovuje niečo iné a každý má tiež iné predstavy o bývaní. Aj bungalov, aj viacpodlažný dom, majú svoje výhody a aj svoje nevýhody. Ak sa neviete rozhodnúť, snažte sa zvážiť najmä váš životný štýl, berte ohľad na váš vek, zdravie, vašu rodinu a v neposlednom rade veľa závisí od rozmerov a proporčnosti vášho pozemku a jeho orientácie. Ak by ste potrebovali poradiť, obráťte sa na tím našich architektov, ktorí vám nielen poradia, ale dom rovno aj navrhnú tak, aby či už je to bungalov, alebo viacpodlažný dom, bol pre vás tento dom tým ideálnym.

Výber dobrého pozemku vôbec nie je jednoduchá a rýchla úloha. Ani jeho vysoká cena ešte nemusí zaručiť, že pozemok, ktorý ste si vybrali, je ideálny na to, aby na ňom stál napr. vami vybraný typový projekt rodinného domu. Jeho voľba si vopred vyžaduje dôkladné analýzy, porovnania, pri ktorých musíte zvážiť napr. širšiu a užšiu lokalitu pozemku, jeho napojenie na inžinierske siete a dopravné komunikácie, druh, veľkosť a tvar, regulatívy a obmedzenia výstavby, ktoré vyplývajú z územného plánu, územného rozhodnutia alebo zo stavebného povolenia, hydrogeologické a geologické podmienky, množstvo radónu v podloží, právne vzťahy a pod.

To sú len niektoré z faktorov, ktoré vám pomôžu zorientovať sa pri výbere pozemku tak, aby jeho kúpa a nasledujúci návrh objektu neboli sklamaním a aby vás neprekvapilo zistenie, že na pozemku vôbec nemôžete stavať, pretože nejde o stavebný pozemok alebo je právne zaťažený a pod. Už pred výberom pozemku je dobré spolupracovať s architektom a ďalšími odborníkmi, ktorí vás od predstáv o vlastnom bývaní privedú k reálnym možnostiam. Ujasníte si rozlohu domu, počet podlaží a zároveň získate prvé indície a charakteristiky pozemku, ako sú potrebná plošná výmera, orientácia vzhľadom na svetové strany, svahovitosť terénu a pod.

Širšia a užšia lokalita pozemku
V úvode sme spomínali širšiu a užšiu lokalitu. Čo to však znamená z hľadiska výberu pozemku? V prípade širšej lokality ide o výber konkrétneho mesta, jeho mestskej časti alebo dediny. Vychádzajte pritom zo svojich citových a rodinných väzieb k danej lokalite, zo svojho štýlu života, z toho, či máte radšej samotu alebo bývanie v meste, prípadne v jeho okrajových častiach alebo na dedine. Či už sa rozhodnete pre mesto alebo dedinu, musíte zvážiť aj ďalšie faktory, ako sú napr. dochádzková vzdialenosť za prácou, do školy, na nákupy, dostupnosť autom, MHD či prímestskou dopravou.

Nemalú úlohu bude pri výbere určite zohrávať aj rozdielna cena pozemkov na dedinách a v meste a z toho vyplývajúci záujem o ne. V tejto súvislosti je dobré uvedomiť si, ktorá lokalita je pre vás najvýhodnejšia a ktorá vám umožní dobrú kvalitu bývania vzhľadom na váš vek a vek vašich detí, zvyky, potreby, zdravotný stav a pod. V mestách medzi najkvalitnejšie lokality určite patria mestské časti bez priemyslu a zdrojov hluku s dobrým dopravným napojením na centrum, s vybudovanou infraštruktúrou a vybavenosťou, ako sú obchody, služby, školy, škôlky, zdravotné strediská, športoviská a rekreačné plochy (lesoparky, lesy, chránené územia a pod.). Naopak, nevhodné na bývanie sú časti so znečisteným ovzduším, v blízkosti priemyselných zón.

Užšia lokalita znamená už bezprostredné okolie pozemku. Musíte zvážiť negatívne a pozitívne faktory v tesnej blízkosti pozemku – komunikácie v okolí, ich rušnosť a prašnosť, smetiská a s nimi súvisiace pachy a škodcov, výrobné služby, aktivity susedov (malovýroba), zábavné centrá, blízkosť vodného toku (záplavy), terén pozemku (svahovitosť), orientáciu na svetové strany, použiteľnosť najvhodnejšej časti parcely na výstavbu, obmedzenie výstavby regulatívmi, zabezpečenie súkromia a pod.

Každé mesto alebo dedina počíta s určitým nakladaním plôch na svojom území, preto je vhodné zaujímať sa o územný plán mesta a zistiť si na katastrálnom alebo stavebnom úrade (v dedinách na obecnom úrade) potrebné informácie o určení pozemku, aké sú obmedzenia na danom území, za akých podmienok môžete stavať (nie každý pozemok je stavebný – mesto alebo obec môže v územnom pláne mať pre túto plochu iné využitie), aký je plán do budúcnosti s okolím pozemku (určite by sa vám nepáčilo, ak by v blízkosti vášho pozemku o niekoľko rokov vyrástla priemyselná zóna), aké sú regulatívy v danej lokalite (podmienky, ktoré usmerňujú charakter budúcej výstavby – umiestnenie stavby, výška zástavby, podlažnosť, pomer zastavanej plochy k ploche zelene, funkcia, architektonické stvárnenie) a napokon, aká je zaťaženosť spormi, vecnými bremenami a pod. Nezabudnite na výpis z listu vlastníctva, kde sa dozviete o vlastníkoch a spoluvlastníkoch, vecných bremenách potenciálneho pozemku a pod.

Veľkosť pozemku
Výber projektu rodinného domu a výber stavebného pozemku úzko súvisia. Každý pozemok vyžaduje iný prístup vzhľadom na voľbu projektu rodinného domu a jeho veľkosti, preto by sa pozemok a dom mali vyberať súčasne. Ak už ste majiteľom stavebného pozemku, musíte mu projekt objektu dokonale prispôsobiť. Čím je výmera pozemku menšia, tým by mal byť dom tvarovo jednoduchší a rozmerovo menší. V súčasnosti sa tento fakt často podceňuje.

Samostatne stojaci rodinný dom je najnáročnejší na veľkosť pozemku. V priemere si vyžaduje plochu okolo 600 až 800 m². Plocha 600 m² je určená pre malý rodinný domček, umiestnenie veľkej vily na takomto pozemku pôsobí nevhodne a nevkusne. S plochou parcely okolo 1000 m² a viac počítame pri budovaní viacgeneračných rodinných domov s bohatým zázemím – s rekreačnými plochami, okrasnou záhradou, malou športovou plochou (napr. tenisový kurt) a pod. Keďže väčšinou sa rodinný dom stavia kvôli súkromiu, zvážte vzájomné odstupy od susedných objektov (aj keď môžete stavať na hranici pozemku) a či vám plocha pozemku poskytne dostatočný priestor na relaxáciu a oddych. Pomôckou pre vás môže byť dodržanie optimálneho pomeru zastavaných plôch a výmery pozemku.

Do zastavaných plôch sa počítajú aj spevnené plochy, chodníky a terasy okolo domu, pričom ich súčet by mal byť maximálne 30 percent z výmery pozemku. Napríklad izolovaný dvojdom vám poskytne možnosť úspory vo výmere pozemku, a teda aj financií, pretože priemerná veľkosť pozemku na každú úžitkovú jednotku je približne 500 m². Najmenšiu plochu pozemku zo všetkých typov rodinných domov vyžaduje radový dom, a to približne 300 m², čo stačí na optimálne dispozičné riešenie vďaka tomu, že sa navrhne na celú šírku parcely. Ekonomické využitie stavebného pozemku poskytujú aj átriové domy v rozličných pôdorysných formách (L, U, O, T, Z). Do svojej dispozície vťahujú kúsok prírody – átrium, ktorého minimálne rozmery sú 6 × 6 m. S veľkosťou parcely narastá nielen jej cena, ale aj náročnosť na údržbu. Zvolením vhodného typu domu vzhľadom na spôsob života a potrebu súkromia každého z vás môžete ovplyvniť aj tento fakt.

Tvar pozemku
Nie je na škodu všímať si popri lokalite a veľkosti pozemku aj jeho tvar. I keď rozloha pozemku môže byť veľká, čo s ním, ak jeho tvar nezodpovedá našim predstavám, respektíve domček, ktorý by sme chceli, sa tam nedá umiestniť, pretože z hľadiska prístupu na pozemok, malú šírku to jednoducho nejde. Najvýhodnejší tvar pozemku na samostatne stojaci rodinný dom je obdĺžnik, ktorého jedna strana orientovaná k prístupovej komunikácii má optimálnu dĺžku 18 m. Tento rozmer dovoľuje postaviť domček napr. so šírkou 10 m a garážou vedľa objektu. Určite neurobíte nič zlé, ak pri komunikácii bude váš pozemok taký široký, že budete mať dostatočný odstup od susedov, logickú nadväznosť vstupu do domu na dispozíciu, bezpečný a pohodlný prístup k domu, garáž na jedno, respektíve dve vozidlá, parkovaciu plochu pre návštevy a pod.

Za ideálne pozemky sa považujú tie, ktoré majú tvar obdĺžnika s rozmerom kratšej hrany 20 až 25 m. Optimálny pomer strán obdĺžnikového pôdorysu pozemku je pritom 2 : 3. Nevhodné sú parcely užšie ako 15 m. Na tie síce umiestnite samostatne stojaci rodinný dom so šírkou 10 m s vjazdom pre jedno vozidlo a s malým odstupom od susedov, ale určite budete obmedzení v dispozičnom riešení, pretože pri tejto malej šírke si do fasád zo strán susedov môžete dať iba ak záchodové okienka. Tvar parcely určite ovplyvní budúci prístup a príjazd k rodinnému domu, orientáciu vzhľadom na svetové strany, výhľad a možnosť zabezpečiť dostatočné súkromie. Určite neurobíte chybu, ak pri šírke pozemku budete počítať s rozvojom do budúcnosti, veď čo ak si kúpite dve autá? Ani pri nevýhodnom tvare parcely nemusíte byť zúfalí, keď vás sklame typový projekt, skúsený architekt dokáže vyťažiť maximum aj z tejto situácie. Zvoliť rovný alebo svahovitý pozemok? Kto má rád atypické riešenia domov, môže uvažovať o kúpe svahovitého pozemku, ktorý mu takúto možnosť ponúkne. Nevýhodami nerovného terénu sú však zvýšené náklady na realizáciu, dopravu k stavenisku a savebné materiály, zložitejšie zakladanie, úprava okolia a záhrady budovaním oporných múrov, terás a pod. Treba však zohľadniť aj na orientáciu svahu vzhľadom na svetové strany. Výhodou sú južné svahy, pretože severné sú chladnejšie a menej osvetlené, čo ovplyvňuje podmienky na presvetlenie týchto budov a náročnosť v dispozičnom rozmiestnení obytných priestorov.

Prístup na pozemok
Každý dom by mal mať bezproblémový prístup, to znamená príjazdovú komunikáciu, najlepšie priamu z verejnej komunikácie či ulice. Ak komunikácia vedie k stavebnej parcele cez cudzí pozemok, treba túto skutočnosť vopred právne vyriešiť právom na používanie susedného pozemku na príjazd alebo spoluvlastníctvom cesty. Niekedy aj zdanlivo jasná a bežne používaná komunikácia môže mať majiteľa, informáciu si radšej preverte. Pri väčších komunikáciách môže nastať problém so súhlasom polície na napojenie na túto komunikáciu. Ideálny pozemok má napojenie na komunikáciu zo severu, čo umožní umiestniť vstupné a hospodárske priestory v dispozícii domu tak, aby obytné miestnosti mali výhodnú južnú polohu. Ak chcete aj pri výstavbe rodinného domu ušetriť, musíte si uvedomiť jeho dostupnosť – krátku vzdialenosť do stavebnín, betonární, k dodávateľom zariadení a pod. Nezanedbateľnú úlohu pri tom hrá nerovnosť terénu a prístupnosť autom (napr. pri stavbe domiešavačom).

Orientácia na svetové strany
Možno je to pre vás zdanlivo zanedbateľná vec, ale aj to, akú orientáciu na svetové strany budú mať pozemok a objekt, ovplyvňuje prevádzkové náklady a kvalitu bývania. Najpreferovanejšími svetovými stranami sú južná, juhozápadná až západná strana, pričom prístupová komunikácia, ako sme už uviedli, by mala byť zo severnej strany (pri obdĺžnikovom pozemku na kratšej strane). Tu je vhodné z hľadiska dispozičného riešenia objektu umiestniť hospodárske miestnosti (sklady, komory, kuchyne a pod.), garáž a vstup, pretože tie nekladú vysoké nároky na presvetlenie. Naopak, opačná strana, južná, umožňuje umiestnenie obývacej izby, jedálne, terasy, balkónov a pod. Ako vidíte, je vhodné prikloniť sa k objektom, ktoré sa navrhujú na mieru danému pozemku. Typové objekty vás už trochu limitujú pri ich rozhodovaní, pretože musíte prihliadať na ich optimálnu orientáciu vzhľadom na svetové strany, čím sa ich výber podstatne zúži.

Cena pozemku
Pred kúpou pozemku sa určite oplatí veľmi pozorne porovnávať ceny ponúkaných pozemkov v danej lokalite. Ovplyvňuje ich množstvo faktorov (zavedené inžinierske siete, existujúce objekty na pozemku, oplotenie, porast a pod.). Na informáciu vám môžu poslúžiť aj cenové mapy, ale ceny uvádzané v nich nemusia súhlasiť s trhovými cenami v danej lokalite. Využite napr. aj služby realitných kancelárií, odhadcov stavieb a pozemkov, ktorí vám s prihliadnutím na atraktívnosť danej lokality, jej vybavenosť, napojenie na komunikácie a dostupnosť inžinierskych sietí odporučia najvýhodnejší pozemok s optimálnou cenou.

Zásobovanie energiami
Pri výbere pozemku je dôležité napojenie na komunikácie a inžinierske siete (voda, elektrina, kanalizácia, plyn, telefón, káblový televízny rozvod a pod.). Ak sú inžinierske siete privedené k hranici pozemku, výrazne zvyšujú jeho cenu. Ich dodatočné privedenie až k pozemku je nákladné, problematické a finančne náročné, preto si zistite, či sa v danej lokalite nachádzajú a aké sú možnosti ich napojenia (kapacita sietí môže byť predimenzovaná, v dôsledku čoho napojenie nie je možné – informácie vám poskytne stavebný, prípadne obecný úrad alebo sprácovia daných sietí). Chýbajúce rozvody inžinierskych sietí vás od kúpy pozemku nemusia odradiť, ale môžu ovplyvniť cenu pozemku, pretože investície do stavby budú vyššie. Nepríjemné môže byť, ak sa niektoré siete v danej lokalite vôbec nenachádzajú. Napríklad ak nie je v obci rozvod plynu, to ešte neprekáža, možno ho nahradiť inými zdrojmi, prípadne špeciálnymi plynovými nádržami na jeho uskladnenie. Ak v danom mieste nie je verejná kanalizácia, môže ju nahradiť kanalizačná nádrž, žumpa alebo čistička odpadových vôd. V mestách to však nie je až také jednoduché. Voda a elektrina sú najdôležitejšie. Ak neexistuje verejný vodovod, riešením je vlastná studňa (dôležitý je rozbor kvality vody), bez elektriny ani nemôžete začať stavať.

Zaťaženia pozemkov
Parcelu možno bez problémov kúpiť vtedy, keď sú jasné právne vzťahy, predávajúci je výlučným vlastníkom pozemku a kúpna zmluva bude bez problémov vložená do katastra nehnuteľností a nebude zaťažená nijakými právami tretích osôb. Doležitá je v tejto oblasti konzultácia so skúseným právnikom. Z katastra nehnuteľností si treba zistiť vecné bremená (ťarchy) pozemku. Vyhnete sa tak nejasným vlastníckym vzťahom, nevyjasneným dedičstvám a pod. Vecným bremenom môžu byť aj siete, ktoré cez daný pozemok prechádzajú, a ich ochranné pásma, ktoré môžu ovplyvňovať aj možnosť umiestnenia trvalých stavieb. V prípadoch ochranných pásiem je nutné dodržať predpisy pre dané pásmo alebo pre prekrývanie pásiem (oblasti pamiatkovej starostlivosti, ochrany prírody, vodné plochy a toky, telekomunikácie, železnice a pod.) Geologické podmienky a radónové zaťaženie Pri voľbe pozemku sa zaujímajte aj o hladinu spodnej vody a geologické podmienky podložia (únosnosť pôdy, možnosť zosuvov a pod.). Porozprávajte sa aj s majiteľmi susedných pozemkov, ktorí dom už stavali, aké majú skúsenosti. Tieto údaje vám môže poskytnúť geologický prieskum pomocou vrtov, prípadne ich môžete získať na príslušnom stavebnom úrade. Zachráni vám to časť investícií, ktoré by ste inak vložili do náročnejších konštrukcií najmä pri zakladaní. Taktiež je vhodné zistiť prítomnosť radónu v podloží. V lokalitách s nízkym stupňom jeho výskytu môžete rodinný dom stavať bez problémov. Pri strednom stupni výskytu musíte počítať s protiradónovou ochranou, napr. položením vhodnej izolácie, a tak zamedziť prestup radónu do domu. V lokalitách s vysokým stupňom výskytu radónu je lepšie parcelu nekupovať.

Je to časť konštrukcie budovy kde sa výrazne mení vnútorná povrchová teplota. Dochádza tu k väčším tepelným tokom ako v ich bezprostrednom okolí. V zime býva teplota na vnútornom povrchu nižšia ako je teplota na bežnom mieste konštrukcie a v lete zase naopak, na vonkajšom povrchu tepelného mosta je oproti bežnému povrchu konštrukcie teplota vyššia. Dochádza tým v dôsledku tepelnej vodivosti (priepustnosti), ktorú má konštrukcia v mieste výskytu tepelného mosta vyššiu ako v iných častiach. Tepelné mosty sa môžu vyskytovať kdekoľvek, no najčastejšie vznikajú v kútoch stien, podláh, v okolí rámov okien a dverí. Tepelný most môže vzniknúť aj pri zmene hrúbky stavebnej konštrukcie alebo pri rozdielnej veľkosti vnútornej plochy tej časti konštrukcie, kde sa medzi interiérový a exteriérový materiál inštaluje izolačná vrstva. Tepelné mosty vplývajú na celkovú energetickú bilanciu budov. V týchto miestach môže dochádzať k zvýšenej kondenzácii vodných pár, čo môže viesť až k vzniku zdraviu škodlivých plesní.

Difúzne uzavreté, a naopak otvorené stavby sú dva systémy, každý z nich sa inak vyrovnáva so vzdušnou vlhkosťou prestupujúcou obvodovou konštrukciou domu. Počas zimy, keď sa kúri, odchádza táto vlhkosť zvnútra stenou von. Stena je zvonka studená až ľadová, a tak sa para môže ešte v konštrukcii ochladiť natoľko, že by mohla skondenzovať. K tomu ale pri drevostavbe dôjsť nesmie, rosný bod vo vnútri drevenej steny nesmie byť (pri murovaných stavbách sa to deje).

Rosný bod = miesto, kde klesá teplota natoľko, že para sa už neudrží ako plyn vo vzduchu, ale kondenzuje, teda kvapalnie.

Aby sa to nestalo, je nutné, aby obvodové steny domu mali z vnútornej strany zabudovanú prekážku, ktorá prestupu vodnej pary zamedzí – takzvanú difúznu clonu. Ani tá však nie je absolútne nepriestupná, ale má nejakú hodnotu priepustnosti (jednotkou tejto priepustnosti či tzv. difúzneho odporu difúznej clony je Sd [m]). Keď je táto hodnota vysoká (materiál clony teda zodpovedá širšej vrstve vzduchu, clona je vysoko nepriedušná), hovoríme o parozábrane, parotesnej zábrane, pri nižších hodnotách clony potom o parobrzde. Difúzne uzavreté konštrukcie pracujú s parotesnými fóliami, ktoré, rovnako ako všetky ďalšie materiály (špeciálne lepidlá, pásky), musia byť kvalitné a práca s nimi presná. Parozábrany dosahujú hodnoty vyše Sd 120 m.

Difúzne otvorené stavby
Problém s odvodom pary stenami vzniká v zime. Vo vnútri je viac vlhkosti, zatiaľ čo vonku je studený, omnoho suchší vzduch, pary sa potom majú tendenciu dostať von. Ako bolo povedané, vo vnútri drevenej konštrukcie sa ale nesmú stretnúť s rosným bodom, kde by skvapalneli. Staré domy z kameňa alebo muriva s hrubými stenami, rovnako ako staré drevené zruby pary prepúšťali, a boli tak difúzne otvorenými konštrukciami. Avšak za cenu nižšieho zateplenia (tepelno-izolačných parametrov). Dnes chceme zateplené domy, a tak sa steny skladajú sendvičovito, z mnohých vrstiev. To sa však musí robiť správne, nesprávna skladba steny môže privodiť veľký problém. Rovnako ako neodborné zatepľovanie vyššie zmienených starých stavieb, kde sa zalepia škáry, ale domy tak už nie sú difúzne otvorené a v stenách sa môže začať hromadiť para so všetkými zápornými znakmi – výskyt plesní a húb a pod. Pôvodne funkčný dom sa zmení na problematický, podobne ako keď sa nevhodne inštalujú do starých domov plastové okná. Difúzne otvorená konštrukcia je unikátna v tom, že sa vie rýchlo zbaviť príliš vysokej vlhkosti, ktorá sa do konštrukcie dostala – vodná para voľne prestupuje (podľa niektorých meraní za 10 hodín prestúpi toľko pary, ako zatepleným murivom za 24 hodín alebo klasickou drevostavbou za 2,5 roka).

Ako dlho trvá stavebné povolenie?
Po predložení všetkých potrebných dokumentov a vyjadrení všetkých potrebných inštitúcií, ktoré majú 30 dňovú lehotu na vyjadrenie v prípade námietok. V optimálnom prípade stavebný úrad vydáva povolenie do 30 dní. Inštitúcie, ktoré sa musia vyjadriť k stavebnému povoleniu?

 • Obecný alebo mestský úrad
 • Elektrárne
 • Plynárne
 • Vodárne a kanalizácie
 • Telekomunikácie
 • Pamiatkový úrad
 • Úrad pre životné prostredie
 • Inšpektorát požiarnej ochrany
 • Štátny zdravotný útvar
 • Železnice SR (ak je pozemok v blízkosti železnice)
 • a iné…

Príslušný stavebný úrad poskytne všetky informácie o dotknutých inštitúciach, ktoré sú potrebné pre vydanie stavebného povolenia.

Aké dokumenty sú potrebné na stavebné povolenie?

 • List vlastníctva k pozemku
 • Kópiu katastrálnej mapy s vyznačením stavebnej parcely
 • Projektovú dokumentáciu pre územné konanie
 • Potvrdenie o odbornej spôsobilosti projektanta na projektovú činnosť
 • Potvrdenia o vyjadrení všetkých inštitúcií podľa pokynov stavebného úradu
 • Písomný súhlas susedov s projektovou dokumentáciou

Po schválení všetkých náležitostí stavebný úrad vydá územné rozhodnutie. Po uplynutí lehôt na odvolanie stavebný úrad územné rozhodnutie správoplatní. Všetky výhrady a pripomienky sa zapracujú do projektu pre stavebné povolenie. Stavebný úrad vydáva vyjadrenie o stavebnom povolení do cca 30 dní. Pokiaľ je pozemok (stavebná parcela) evidovaný ako poľnohospodárska pôda, je potrebná ešte pred požiadaním o stavebné povolenie požiadať pozemkový úrad o vyňatie pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Plastové okná stále zostávajú pre väčšinu zákazníkov z prostredia domácností voľbou, ktorá uspokojí ich požiadavky a súčasne ponúka priaznivú cenu. Ich špičkové tepelno-izolačné parametre spĺňajú náročné kritériá pre nízkoenergetické a pasívne stavby. Veľkou výhodou je bezúdržbová prevádzka a možnosť voľby rôznych designov a farieb. Drevené eurookná sú okná vynikajúcich vlastností, vyrobené z preverených materiálov, vzhľadovo a teplotne príjemné v interiéry i v exteriéru. Povrchová úprava je dôležitým parametrom výberu. Nami dodávané eurookná sú chránené nanesením troch ochranných vrstiev za prísnych technologických podmienok. Pri minimálnych nárokoch na údržbu okien tak produkty vydržia dlhú dobu bez nutnosti zásahu.
Drevohliníkové okná sú špičkové drevené eurookná, ktoré sú z exteriérovej strany chránené plášťom z hliníka. Ten dokonale chráni okná pred poveternostnými vplyvmi. Okná netreba špeciálne udržiavať a aj po niekoľkých rokoch prevádzky si zachovávajú svoj bezchybný vzhľad a funkčnosť. Z hľadiska ceny ide o investíciu s dlhodobým efektom. Hliníkové okná sa najčastejšie používajú v nebytových priestoroch, všade tam, kde je veľká záťaž z hľadiska prevádzky. V poslednej dobe sa však uplatňujú tiež v moderných rodinných a bytových domoch. Ide o najvyššiu cenovú kategóriu okien, ktoré však vydržia takmer všetko.

Výber konkrétneho tepelného zdroja závisí aj od typu koncového zariadenia vykurovacej sústavy, čo v ľudskej reči znamená, či budú v dome radiátory alebo podlahové vykurovanie, či máte navrhnutú vysokoteplotnú alebo nízkoteplotnú vykurovaciu sústavu, prípadne ich kombináciu, alebo či budete ako teplonosné médium namiesto vody používať radšej vzduch. Možností je veľa a ich kombinovanie vás opäť veľmi rýchlo privedie na posedenie k odborníkovi-kúrenárovi. Centrálna vykurovacia sústava sa, navyše, dá kombinovať s nejakým typom lokálneho zdroja tepla, ako je napríklad kozub alebo kachľová pec, a v mnohých prípadoch je to aj veľmi výhodné.

Ďalšou otázkou je palivo. Poznáme pevné, plynné a kvapalné. Okrem toho je tu aj možnosť kúriť elektrinou alebo, z dlhodobého hľadiska možnosť najvýhodnejšia, využiť tepelnú energiu slnka. Zamyslite sa aj nad tým, na čo všetko bude navrhované zariadenie slúžiť. Dnešné technológie dokážu okrem kúrenia a prípravy teplej vody zabezpečiť aj chladenie, takže stačí len vzniesť požiadavku a všetko je možné.
Z hľadiska obsluhy si musíte stanoviť, aký komfort požadujete. Či je vám po vôli chystanie dreva a prikladanie do kotla, alebo chcete mať komfort porovnateľný s ústredným vykurovaním.

A napokon výška investície. Môžete si vybrať nižšiu investíciu do zariadenia na spaľovanie fosílnych palív, čo síce nie je veľmi vizionársky spôsob myslenia, ale keď peňaženka nepustí, treba robiť kompromisy. Druhou, avšak drahšou možnosťou sú zariadenia na spracovanie obnoviteľných zdrojov energie, ako sú tepelné čerpadlá, slnečné kolektory a fotovoltické články.

Takouto analýzou a s využitím vylučovacej metódy sa môžete dostať k dvom až trom zariadeniam, ktoré by do vášho domu boli vhodné a ktorých kombinácia by mohla znížiť náklady na vykurovanie.
Hlavnou výhodou kombinácie niekoľkých tepelných zdrojov je šetrenie. Ak po väčšinu roka využívate tepelné čerpadlo s minimálnymi nárokmi na prevádzku, doplnené slnečným kolektorom, ktorý takmer desať mesiacov v roku zabezpečí ohrev vody, a len v tých najstudenších obdobiach roka krátko prikúrite elektrinou alebo plynom, potom sú úspory pri prevádzke naozaj značné. Odrazí sa to ale aj na počiatočných nákladoch na všetky tieto zariadenia, ktoré sú, samozrejme, vyššie, než keby ste si do domu kúpili len kondenzačný plynový kotol. Treba však myslieť aj na to, že svetové zásoby plynu sa zmenšujú, jeho obľuba zatiaľ veľmi neklesá a cena pomaly, ale iste rastie. Preto je vhodné použiť ako hlavný tepelný zdroj zariadenie využívajúce obnoviteľnú energiu v kombinácii s doplnkovým zdrojom tepla, ktorý síce spaľuje priamo alebo sprostredkovane fosílne palivá, ale bude sa používať len v čase najväčších mrazov, ak by hlavný zdroj tepla výkonom nestačil. To je cesta k šetreniu.

MÁTE OTÁZKU?

Spýtajte sa a radi Vám poradíme.

 • +421 905 382 285

Kontaktujte nás

Zanechajte nám kontakt a my sa Vám obratom ozveme.